Közétkeztetési Intézménye intézményvezető álláspályázat

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
Tiszabercel Község Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 1-től 2024. március 31-ig szól.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4474 Tiszabercel Fő utca 30. sz

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás, gyermekek részére köznevelési intézményben, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. A szociális étkeztetés és nappali ellátást igénybe vevők részére étkezés biztosítása helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vagy házhoz szállítással. Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével.

Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony, költségtakarékos működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése, alkalmazása. Gondoskodik a jogszabályok, a Képviselő-testület határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Elkészíti az intézmény éves költségvetését. Felelős az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és élelmezésvezető, valamint államháztartási mérlegképes könyvelő szakképzettség,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól,
 • legalább 15 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekétkeztetés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szakmai ismeret, terhelhetőség,
 • a jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezők pályázatának tartalmát megismerjék, személyes adatait kezeljék,
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szántó Zsolt polgármester nyújt, a 06-42-204-606-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tiszabercel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel Fő utca 40. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1371-2/2019. valamint a munkakör megnevezését intézményvezető.
 • személyesen Szántó Zsolt polgármesternél, 4474 Tiszabercel Fő utca 40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés – az 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdések kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.