Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszabercel Község Önkormányzata csatlakozott a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2019. november 5-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (további tájékozódás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

Tiszabercel Község Önkormányzata

a.) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik

„A” típusú pályázat esetén

• felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

„B” típusú pályázat esetén

• a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

• felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

• és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

• A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

b.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A határidőre beérkezett ösztöndíjpályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, vagy felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázó, akinek közös háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,

aa) ha a pályázó árva vagy félárva

ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza

ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van

ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas

ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több

af) pályázó állami gondozott, gyámolt

ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 420 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.

E szabályzat alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során korra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.