BURSA HUNGARICA 2024

2024. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Képviselő-testület döntése alapján Tiszabercel Község Önkormányzata a 2024. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2023. november 3-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok a központi EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (további tájékozódás: https://emet.gov.hu/bursa-hungarica-programrol/ ) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést követően tölthetik ki a pályázati adatlapot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk, útmutatók, tájékoztatók a www.tiszabercel.hu weboldalon megtalálhatóak.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a támogató a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi, az elbírálás a tanulmányi eredménytől függetlenül történik.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a felsőoktatási intézményi jogviszonnyal rendelkező hallgató az adott tanévre érvényes diákigazolvány másolata, vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kinyomtatott QR kódos igazolás,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 480 %-át /136 800 Ft/

ha – a pályázó árva, vagy félárva, a pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van, a pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas, a pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több, a pályázó állami gondozott, vagy gyámolt, vagy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

illetve minden más esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 540 %-át. /153 900 Ft/)

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésével kapcsolatban (2023. november 3-ig) Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

Tiszabercel, 2023. október 3.
Szántó Zsolt
polgármester