Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye:
4474 Tiszabercel Fő utca 40. sz
4468 Balsa Fő tér 1. sz.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Alapvető feladata a képviselő-testület, a bizottságok üléseinek előkészítése, az előterjesztések készítésével szakmai megalapozásával, az ülések lebonyolításával és a határozatok meghozatalával, a törvényesség megtartásával kapcsolatban.

Ellátandó feladatok:

A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt és ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendőket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármesterek által meghatározott körben - a polgármesterek egyetértése szükséges. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyeket.  Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő- testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közös önkormányzati közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, Főiskola vagy egyetemi iskolai végzettség, igazgatásszervező vagy közigazgatás- szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási menedzser szakképzettség,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati pénzügyi területen szerzett legalább 5. év tapasztalat és pénzügyi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzetséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában foglaltak szerint, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó Zsolt polgármester nyújt, a +360 42/204 606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel, Fő utca 40. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző személyéről a polgármester dönt a képviselő-testület véleményét kikérve, fenntartva a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül pályázók részére pályázati anyaguk visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a www.tiszabercel.hu honlapon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 6.