Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanévkezdési támogatása

Tiszabercel közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) amennyiben családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300%-át (780.000 Ft), évente egy alkalommal tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásra jogosultak.

A támogatást azon gyermek/tanuló/hallgató után vehetik igénybe, aki:

(a)  állandó, bejelentett tiszaberceli lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozik a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást),

b)   megfelel az (1) bekezdésben foglalt szociális rászorultsági feltételnek,

c)   nem áll magántanulói státusz alatt.

A középfokú köznevelési intézményben tanuló gyermek, illetve felsőoktatási intézményi jogviszonnyal rendelkező hallgató kérelméhez csatolni szükséges az adott tanévre érvényes diákigazolvány másolatát, vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kinyomtatott QR-kódos igazolást.

Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti feltétek teljesülése mellett:

  1. Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére 10.000, - Ft/fő pénzbeli támogatást,
  2. Az általános iskolai oktatásban nappali tagozaton részt vevő gyermekek részére 10.000, - Ft/fő pénzbeli támogatást,
  3.  A középfokú oktatási intézményben és a felsőfokú oktatási intézményben tanuló nappali tagozatosok számára (magántanuló kivételével) 20.000, - Ft/fő pénzbeli támogatást biztosít.

A támogatást iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez, amely az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában, illetve az Önkormányzat honlapján (www.tiszabercel.hu)  elektronikusan is elérhető, melyhez nem kell jövedelmigazolást csatolni, azonban a kérelmezőnek bűntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételekről.

A kérelmeket 2023. szeptember 15. napjától kezdődően 2023. október 15-ig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Csatolmányok