TÁJÉKOZTATÁS a szociális ellátások, támogatások igénybevételével kapcsolatos változásokról

Tisztelt Lakosság!

A megye többi településéhez hasonlóan Tiszabercel tekintetében is felülvizsgálta a hatályban lévő szociális rendeletet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. A felülvizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy több szociális támogatási forma esetében (tanévkezdési támogatás, időskorúak támogatása, karácsonyi, húsvéti csomag, stb.) a támogatás megítélését jövedelemhatárhoz szükséges kötni.

A Képviselő-testületnek továbbra is az a célja, hogy ezen támogatási formákat minél szélesebb körben biztosítsa a lakosság részére. Ezen cél érvényesítése érdekében, figyelembe véve a Kormányhivatal felhívásában foglaltakat új szociális rendelet megalkotására került sor, amely 2021. augusztus 1-jétől lépett hatályba. Az új rendelet, amelynek szövege a település honlapján (www.tiszabercel.hu), a www.njt.hu weboldalon, illetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján is elérhető az alábbi legfontosabb előírásokat tartalmazza a szociális támogatások igénybevétele tekintetében:

Közüzemi díjtámogatás:

Jelentősebb változás nem történt a korábbi szabályozáshoz képest. Továbbra is felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a korábban lejáró határozatok érvényességi ideje az alábbiak szerint került meghosszabbításra a veszélyhelyzet miatt. A lakosokat folyamatosan értesítettük a lejáró határidőről, azonban azt tapasztaltuk, hogy több támogatott nem vette figyelembe a lejáró határidőket, így részükre a támogatás folyósítása megszűnt.

Az érvényben lévő határidők az alábbiak:

2020. október 31. és 2021. június 30. napja között lejáró – felülvizsgálattal még nem érintett - közüzemi díj-támogatásról (lakásfenntartási támogatás) szóló határozatok érvényességi ideje a pandémiás helyzetre tekintettel az alábbiak szerint került meghosszabbításra:

a) az eredetileg 2020. október 31-én lejáró közüzemi díjtámogatásról szóló határozatok érvényességi ideje 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra kerül,

b) az eredetileg 2020. november 30-án lejáró közüzemi díjtámogatásról szóló határozatok érvényességi ideje 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra kerül,

c) az eredetileg 2020. december 31-én lejáró közüzemi díjtámogatásról szóló határozatok érvényességi ideje 2021. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül,

d) az eredetileg 2021. január 31. és 2021. június 30. között lejáró közüzemi díjtámogatásról szóló határozatok érvényességi ideje 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra kerül.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás:

Temetési költségekhez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező személy eltemettetéséről vagy korábban Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező személy eltemettetéséről Tiszabercel településen gondoskodott, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a teljes munkaidőben foglalkoztatott részére megállapított garantált bérminimum 300%-át (657 000 Ft), egyedül élő esetén pedig a 350%-át (766 500 Ft) nem haladja meg.

A támogatás igénylése az erre rendszeresített formanyomtatványon történik, amely az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában, illetve az Önkormányzat honlapján elektronikusan is elérhető (www.tiszabercel.hu).

IDŐSKORÚAK eseti egészségügyi TÁMOGATÁSA:

Ez a támogatás váltja fel az előző évben a 63. életévét betöltött, minden Tiszabercelen életvitelszerűen élő lakos részére alanyi jogon biztosított támogatást.

A támogatás összege a 2021. évre vonatkozóan is 10.000 Ft/fő.

Fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét, hogy ezen támogatást a 2021. évtől kezdődően csak kérelem formanyomtatványon lehet igényelni 2021. augusztus 15. és 2021. szeptember 15. között. A kérelemhez, amely az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában, illetve az Önkormányzat honlapján elektronikusan is elérhető (www.tiszabercel.hu) nem kell jövedelmigazolást csatolni, azonban a kérelmezőnek bűntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy az alábbi feltételeknek megfelel:

 • életvitelszerűen a településen él
 • 64. életévét az adott év december 31-ig betölti
 • családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800%-át (228 000 Ft), egyedül élő esetében annak 50%-kal (342 000 Ft) növelt összegét.

A támogatási kérelmeket, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, mint a támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört gyakorló 2021. szeptember 30-ig bírálja el. A támogatás kifizetésére 2021. október 1. és 2021 október 30. között kerül sor.

Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS:

Tiszabercel közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) amennyiben családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300%-át (657 000 Ft), évente egy alkalommal tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásra jogosultak.

A támogatást azon gyermek/tanuló/hallgató után lehet igényelni, aki:

 1. állandó, bejelentett tiszaberceli lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozik a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást)
 2. az alapfokú és középfokú köznevelési intézményben tanuló diák esetében igazolással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan órák száma
 3. 16. életévét betöltött tanuló esetén, 2021. szeptember 15-e után kiállított iskolalátogatási igazolással, illetve felsőoktatási intézménybe történő tanévkezdés esetén hallgatói jogviszony igazolással rendelkezik
 4. ellene az elmúlt tanévben nem volt, illetve az aktuális tanévben sem volt, illetve nincsen folyamatban iskolai fegyelmi illetve rendőrségi eljárás
 5. nem áll magántanulói státusz alatt.

A támogatást kérelem formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez, amely az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában, illetve az Önkormányzat honlapján elektronikusan is elérhető (www.tiszabercel.hu) nem kell jövedelmigazolást csatolni, azonban a kérelmezőnek bűntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételekről.

A 16. életévét betöltött tanulók/hallgatók esetén a kérelemhez csatolandó a 2021. szeptember 15-e után kiállított iskolalátogatási igazolás, vagy hallgatói jogviszony igazolás. 

A kérelmeket 2021. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. október 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás készpénzes kifizetése 2021. szeptember, október, november hónapjaiban történik.

A támogatás összege és formája:

 1. az óvodába járó gyermekek esetében: 10.000 ft /fő pénzbeli támogatás
 2. az általános iskola nappali tagozatára járó gyermekek esetében 10.000 Ft/fő pénzbeli támogatás
 3. középfokú köznevelési intézménybe vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatára járó hallgatók esetében 20.000 Ft/fő pénzbeli támogatás.

A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja.

TERMÉSZETBENI ÉLELMISZER TÁMOGATÁS

Ez a támogatási forma a korábbi karácsonyi és a húsvéti csomag támogatásnak felel meg.

A támogatást azon háztartások vehetik igénybe, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300%-át (657 000 Ft).

Háztartás: Az egy lakásban lakó, ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A természetbeni élelmiszer támogatásra háztartásonként csak egy személy jogosult.

A támogatás igénybevételére vonatkozóan azoknak, akik 2021. évben

 1. jogosultak voltak az adott évben elbírálására került szociális célú tűzifa támogatás igénybevételére, vagy
 2. közüzemi díjtámogatásban részesülnek, részesültek vagy
 3. a gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanévkezdési támogatásának igénybevételére voltak jogosultak, vagy
 4. idősorúak eseti egészségügyi támogatására voltak jogosultak

NEM KELL KÉRELMET kitölteniük, és benyújtaniuk, a támogatás HIVATALBÓL kerül részükre megállapításra.

Azon háztartásoknak, akik részére nem kerül hivatalból megállapításra a természetbeni élelmiszer támogatás, a támogatás megállapítását kérelmezniük kell. A kérelemhez, amely az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában, illetve az Önkormányzat honlapján elektronikusan is elérhető (www.tiszabercel.hu) nem kell jövedelmigazolást csatolni, azonban a kérelmezőnek bűntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételekről. A kérelmek benyújtására 2021. november 1. és 2021. november 30. között van lehetőség. A támogatás elbírálásával kapcsolatos jogkört a Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA támogatás

A szociális célú tűzifa támogatás a támogatás fedezetére nyújtott központi támogatás függvényében kerül biztosításra. A támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket Tiszabercel Község Önkormányzata 2021. október 15-ig megalkotott rendeletében szabályozza.

 

A támogatások igénylésével, biztosításával kapcsolatos információ ügyfélfélfogadási időben

Hétfő

8.00 – 12.00

Kedd

13.00 – 16.00

Szerda

8.00 – 12.00

Csütörtök

13.00 – 16.00

Péntek

Nincs ügyfélfogadás

 • telefonon a 06 42 /204-606-os telefonszámon,
 • személyesen a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (4474 Tiszabercel, Fő u. 40. szám alatt) kérhető.

Szántó Zsolt sk.
polgármester